“Моята представа за Ад…”, или книгите на Чък Паланюк в цитати

Чък Паланюк е американски механик, известен с наръчниците по самоунищожение, които създава в свободното си време. Най-известният от тях, наречен “Боен клуб”, разказва за група мъже, които нямат нищо смислено за правене и поради това се бият всяка събота вечер. Този наръчник му носи множество долари, което го стимулира да отдаде живота и тялото си в служба на човечеството. Тук е събрана само част от мъдростта му. Насладете й се!


Всяка вечер умирах и всяка вечер се раждах отново.
Every evening, I died and every evening I was born again.
– БОЕН КЛУБ

Едва след като сме загубили всичко, сме свободни на направим каквото пожелаем.
It’s only after we’ve lost everything that we’re free to do anything.
– БОЕН КЛУБ

Ти не си специален. Ти не си красива и уникална снежинка. Ти си същата разлагаща се органична материя, както всичко останало. Ние всички сме част от една и съща купчина тор. Ние сме пеещите, тацуващите лайна на света.
You are not special. You’re not a beautiful and unique snowflake. You’re the same decaying organic matter as everything else. We’re all part of the same compost heap. We’re all singing, all dancing crap of the world.
– БОЕН КЛУБ

Ти не си твоята работа. Ти не си парите, които имаш в банката. Ти не си колата, която караш. Ти не си съдържанието на портфейла си. Ти не си проклетите си панталони. Ти си всепокорният всемирен боклук на света.
You’re not your job. You’re not how much money you have in the bank. You’re not the car you drive. You’re not the contents of your wallet. You’re not your fucking khakis. You’re the all-singing, all-dancing crap of the world.
– БОЕН КЛУБ

Виждам най-силните и умните мъже, които някога са живели. Виждам целият този потенциал. И го виждам прахосан. Дявол да го вземе, цяло поколение бензинаджии. Сервитьори. Роби с бели яки. Рекламите ни накараха да гоним коли и дрехи. Работим служби, които мразим, за да купуваме боклуци, които не ни трябват. Ние сме поколението Х на историята. Без цел и без място. Ние нямаме велика война. Нямаме голяма депресия. Нашата велика война е духовната. Нашата голяма депресия е нашият живот. Всички сме възпитани от телевизията да вярваме, че един ден ще сме милионери, филмови идоли или рок звезди. Но няма да бъдем. Малко по малко разбираме това. И това страшно много ни вбесява.
Man, I see in fight club the strongest and smartest men who’ve ever lived. I see all this potential, and I see squandering. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables; slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don’t need. We’re the middle children of history, man. No purpose or place. We have no Great War. No Great Depression. Our Great War’s a spiritual war… our Great Depression is our lives. We’ve all been raised on television to believe that one day we’d all be millionaires, and movie gods, and rock stars. But we won’t. And we’re slowly learning that fact. And we’re very, very pissed off.
– БОЕН КЛУБ

Презервативът е стъклената пантофка на нашето поколение. Нахлузваш си един, когато срещнеш непознат. Танцуваш цяла нощ. После го изхвърляш. Презерватива имам предвид. Не непознатия.
A condom is the glass slipper for our generation. You slip one on when you meet a stranger. You dance all night, and then you throw it away. The condom, I mean, not the stranger.
– БОЕН КЛУБ

Вещите, които преди притежаваше, сега притежават теб.
The things you own end up owning you.
– БОЕН КЛУБ

Дали вечното щастие в Райската градина е било толкова отегчително, че изяждането на ябълката е било оправдано?
Did perpetual happiness in the Garden of Eden maybe get so boring that eating the apple was justified?
– ОЦЕЛЕЛИЯТ

Осъзнаваш, че няма смисъл да правиш каквото и да било, ако никой не гледа. Чудиш се, ако на разпъването на кръст се бяха появили прекалено малко хора, дали щеше да бъде отложено?”
You realize that there’s no point in doing anything if nobody’s watching. You wonder, if there had been a low turnout at the crucifixion, would they have rescheduled? 
–  ОЦЕЛЕЛИЯТ

Без значение колко много обичаш някого, ще се дръпнеш назад, когато локвата от кръвта им се приближи прекалено.
No matter how much you think you love somebody, you’ll step back when the pool of their blood edges up too close.
– НЕВИДИМИ ИЗЧАДИЯ

Това, което желая, е да бъда нужен. Това, което искам, е да бъда незаменим за някого. Нуждая се от някого, който да изяде цялото мое свободно време, моето его, моето внимание. Някой пристрастен към мен. Взаимна пристрастеност.
What I want is to be needed. What I need is to be indispensable to somebody. Who I need is somebody that will eat up all my free time, my ego, my attention. Somebody addicted to me. A mutual addiction.
– CHOKE

Разглобихме света, но нямаме представа какво да правим с парчетата.
We’ve taken the world apart but we have no idea what to do with the pieces.”
– CHOKE

Иска ми се да имах куража да не се съпротивлявам и да не се съмнявам във всичко… Иска ми се поне веднъж да мога да кажа: Това. Това е достатъчно добро. Просто, защото аз го избрах.
I wish I had the courage not to fight and doubt everything… I wish, just once, I could say, ‘This. This is good enough. Just because I choose it.”
– CHOKE

Общо взето така преминава живота ни, гледайки телевизия. Пушейки боклуци. Взимайки лекарства. Пренасочвайки вниманието си. Чикии. Отричане.
That’s pretty much how we get through our own lives, watching television. Smoking crap. Self-medicating. Redirecting our attention. Jacking off. Denial.
– CHOKE

Големият брат брат не наблюдава. Той пее и танцува. Вади зайци от шапка. Големият брат е зает да държи вниманието ти във всеки един момент, когато си буден. За да гарантира, че си винаги разсеян. Той иска да бъде сигурен, че си винаги напълно погълнат.
Big Brother isn’t watching. He’s singing and dancing. He is pulling rabbits out of a hat. Big Brother’s busy holding your attention every moment you’re awake. He’s making sure you’re always distracted. He’s making sure you’re fully absorbed.
– ПРИСПИВНА ПЕСЕН

Не е нещо перфектно или завършено, но това е, което направих от живота си. Правилно или погрешно, не следва никакъв велик план.
It’s nothing perfect or complete, but this is what I’ve made of my life. Right or wrong, it follows no master plan.
– ПРИСПИВНА ПЕСЕН

Трябва да се разбунтувам срещу себе си.
I need to rebel against myself.
– ПРИСПИВНА ПЕСЕН

Чудил ли си се някога дали Адам и Ева не са били просто кученца, които Господ е изоставил, защото не се подават на дресура?
You ever wonder if Adam and Eve were just the puppies God dumped because they wouldn’t house-train?
– ПРИСПИВНА ПЕСЕН

След като слушаш Ойстър, млякото вече не е приятна напитка, която върви с шоколадови бисквити. То е изстискано от крави, принудени да стоят постоянно бременни и натъпкани с хормони. То е напомняне за нещастни теленца, наблъскани като сардели в тесни обори. Свинската пържола е отрязана от прободено с нож, кървящо прасе, обесено за задните крака, още живо и квичащо, докато касапинът разфасова месото и сланината му. Дори варените яйца навяват мисли за кокошки с крака, осакатени от металните кафези, толкова тесни, че не могат да вдигнат крилата си; толкова влудяващи, че човките им са отрязани, за да не кълват затворничките от двете си страни. С ощавени пера и скъсен клюн кокошката снася яйце след яйце, докато костите й загубят толкова много от калция си, че се разпадат в кланицата.
After listening to Oyster, a glass of milk isn’t just a nice drink with chocolate chip cookies. It’s cows forced to stay pregnant and pumped up with hormones. It’s the inevitable calves that live a few miserable months, squeezed in veal boxes. A pork chop means a pig, stabbed and bleeding, with s snare around one foot, being hung up to die screaming as it’s sectioned into chops and roasts and lard. Even a hard-boiled egg is a hen with her feet crippled from living in a battery cage only four inches wide, so narrow she cant’t raise her wings, so maddening her beak is cut off so she won’t attack the hens on each side of her. With her feathers rubbed off by the cage and her beak cut, she lays egg after egg until her bones are so depleted of calcium that they shatter ate the slaughterhouse.
– ПРИСПИВНА ПЕСЕН

Толкова е трудно да забравиш болката, но е още по-трудно да си спомниш сладостта. Нямаме белег, който да напомня за щастието. Научаваме толкова малко от мира.
It’s so hard to forget pain, but it’s even harder to remember sweetness. We have no scar to show for happiness. We learn so little from peace.
– DIARY

Хората се влюбват толкова дълбоко в болката си, че не могат да я изоставят. Същото е с историите, които разказват. Сами се пленяваме.
People fall so in love with their pain, they can’t leave it behind. The same as the stories they tell. We trap ourselves.
– ПРИЗРАЧНО

Ами ако реалността е не друго, а някаква зараза?
What if reality is nothing but some disease?”
– RANT

Никога не ще бъдем толкова млади, колкото сме тази вечер.
We’ll never be as young as we are tonight.
– RANT

Повреденият обича повредения.
The damaged loves the damaged.
– SNUFF

Би отнело само миг да пропилееш остатъка от живота си.
It can only take a moment to waste the rest of your life.
– SNUFF

Всеки предмет с етикет: Обичай ме. Виж ме. Милиони говорещи предмети, молещи. Американският консуматор е коронован със силата на крал, да избере да спаси и да дари дом или да изостави тук, докато срока на годност изтече.
All object printed: Love me. Look me. Million speaking objects,begging. Crown American consumer with power of king, to rescue choose and give home or abandon here for expire.
– PYGMY

Предполагам, че е успокояващо, може би някакво чувство за самоконтрол, да си причиняваш по-лоши неща, отколкото светът някога би посмял да направи.
I suppose it’s comfort, perhaps a sense of self-control, doing worse things to yourself than the world will ever dare inflict.”
– TELL-ALL

Надеждата е нещо много твърдо и упорито, което трябва да изоставиш. Това е пристрастеност, която трябва да пребориш.
Hope is something really tough and tenacious you have to give up. It’s an addiction to break.
– DAMNED

Как би могъл да се оставиш да заобичаш толкова  дълбоко, ако наистина знаеше колко кратък може да бъде животът?
How could you ever bring yourself to love so deeply if you truly knew how brief a lifetime could be?
– DOOMED

Тя искаше избор отвъд: Домакиня срещу адвокат. Мадона срещу курва. Избор незатънал в оцелелите останки на някоя викторианска мечта.
She wanted a choice beyond: Housewife versus lawyer. Madonna versus whore. An option not mired in the lingering detritus of some Victorian-era dream.
– НЕНАГЛЕДНА МОЯ

Моята представа за Ад е да отида в Рая и да бъда принудена да се преструвам, че съм като теб до края на вечността.
My idea of Hell would be going to Heaven and being forced to pretend I’m like you for the rest of eternity.
– MAKE SOMETHING UP: STORIES YOU CAN’T UNREAD

Създай го. Изгори го. Създай го. Изгори го. Почитай и унищожи.
Build it. Burn it. Build it. Burn it. Worship and Destroy.
– MAKE SOMETHING UP: STORIES YOU CAN’T UNREAD

…и го питам “Как да забремениш монахиня?” Тогава по-силно, може би прекалено силно за католическа болница, изкрещявам “Като я чукаш!
and I ask, “How do you get a nun pregnant?” Then, more loud, maybe too loud for this being a mackerel-snapper hospital, I yell, “You FUCK her!”
– MAKE SOMETHING UP: STORIES YOU CAN’T UNREAD

Не просто не-тъжен, той искаше да бъде щастлив както е щастливо едно куче.
Not just not-sad, he wanted to be happy the way a dog is happy.
– MAKE SOMETHING UP: STORIES YOU CAN’T UNREAD

Най-големият ти страх, когато пишеш проза, е страхът, че ще пропилееш живота си зад клавиатурата. Идаята, че умирайки, ще осъзнаеш, че си живял само на хартия. Единствените ти приключения са били измислени и, докато света се е сражавал и целувал, ти си седял в някаква тъмна стая, мастурбиращ и правещ пари.
The worst part of writing fiction is the fear of wasting your life behind a keyboard. The idea that, dying, you’ll realize you only lived on paper. Your only adventures were make-believe, and while the world fought and kissed, you sat in some dark room masturbating and making money.
– NON-FICTION

Марио Йорданов

Марио Йорданов

Поща за гневни писма:
mariovyordanov@gmail.com
Марио Йорданов

Leave a Reply